Privacy

Privacy 

 

Listen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens 

Listen 

www.listen2yourself.nl 

Gevestigd: Swentiboldstraat 21 te Sittard (3de verdieping) 

Telefoonnummer: 06-51472249 

Mailadres: Tamara@listen2yourself.nl  

Gebruiker van onderstaande privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Tamara Rouette, Eigenaresse van Listen. Listen is en coachpraktijk voor kinderen en volwassenen, waarbij er coaching plaats vindt vanuit het gedachtegoed van de positieve psychologie en gezondheid.  

 

Persoonsgegevens 

Listen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van de vragenlijst, in correspondentie en telefonisch 
 • Locatiegegevens 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
 • Internetbrowser en apparaat type 
 • Bankrekeningnummer 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  

Listen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou (indien van toepassing): 

 • Gezondheid (indien dit belangrijk is om te weten voor de begeleiding, denk bijvoorbeeld aan allergieën) 
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Tamara@listen2yourself.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Listen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximum 12 maanden tenzij een wettelijke verplichting een langere bewaartermijn voorschrijft waarna deze automatisch worden verwijderd of eerder indien de gegevens niet meer relevant zijn. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden. 

Listen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Listen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Listen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Listen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Info@listen2yourself.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Listen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door te mailen naar Info@listen2yourself.nl. 

 

Klachten 

Beroepsmatige klachten die men niet met mij zelf wil of kan oplossen kunnen ingediend worden volgens het klachtenreglement. Zie Klachtenregeling 

 

Ik wil geluk!